Opname in landelijk register (LRK) en inspectie GGD

Vanaf 1 januari 2010 is wettelijk vastgelegd dat gastouders moeten worden opgenomen in het landelijk register kinderopvang. Om te worden opgenomen in het register moet de gastouder aan de volgende eisen voldoen:

 • Een geldig diploma hebben voor gastouders
 • Een geldig EHBO certificaat hebben
 • Een verklaring omtrent het gedrag hebben voor zichzelf en alle volwassen huisgenoten, specifiek afgegeven voor gastouderopvang. Let op: deze mag bij aanmelding voor de registratie niet ouder zijn dan 2 maanden.
 • Een identiteitsbewijs hebben waar het Burger Service Nummer op vermeld staat.
 • Er moet een geldige Risico Inventarisatie van de woning van de gastouder zijn.

Van al deze zaken moet het gastouderbureau een kopie opsturen naar de gemeente. De gemeente stuurt deze kopieën vervolgens door naar de GGD. De GGD bezoekt vervolgens de gastouder om ter plekke te checken of alles in orde is.

Vervolgens kan de GGD elk jaar opnieuw (eventueel onverwacht) een inspectie in het huis van de gastouder doen.

Om de GGD inspectie zo soepel mogelijk te laten verlopen raden wij aan om de volgende zaken in een map bij elkaar te houden:

 • Originele diploma van je opleiding
 • Origineel EHBO diploma
 • VOG van de gastouder
 • VOG van alle volwassen huisgenoten
 • Geldige Risico inventarisatie, niet ouder dan 1 kalenderjaar
 • Overzicht van aantal kinderen
 • Kindformulieren van alle kinderen
 • Contracten van de kinderen
 • Eventueel medicijnformulieren als een kind medicijnen gebruikt
 • Registratie van ongelukken’
 • Gegevens van je achterwacht

Verder zal de GGD kijken naar de volgende zaken :

 • Hygiëne en veiligheid in de opvangwoning
 • Het aantal kinderen dat aanwezig is. Let op: ook spelende vriendjes tellen mee.
 • Is de gastouder op de hoogte van het pedagogisch beleid en handelt ze hiernaar ?
 • Is de gastouder op de hoogte van het protocol Kindermishandeling ?
 • Is er voldoende speelruimte voor het aantal kinderen ?
 • Is er een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar ?
 • Is de opvanglocatie altijd en volledig rookvrij ?
 • Zijn er voldoende functionerende rookmelders ?

Als de GGD oordeelt dat de opvang niet aan de wettelijke eisen voldoet, kan de gastouder met onmiddellijke ingang uit het landelijk register worden verwijderd. De opvang van de gastkinderen moet dan worden stopgezet omdat de ouders geen recht meer hebben op Kinderopvangtoeslag.

Continue screening in de Kinderopvang en de gevolgen voor gastouders

Zoals gezegd moet iedereen die in de Kinderopvang werkt een VOG aanvragen, ook gastouders en hun volwassen huisgenoten. Zo’n VOG is een momentopname, na afgifte van de VOG zou iemand als nog een strafbaar feit kunnen plegen. Om de veiligheid in de Kinderopvang te verhogen heeft het rijk besloten per 1 maart 2013 over te gaan tot continue screening.  Zodra iemand die werkt in de Kinderopvang verdacht wordt van een strafbaar feit, geeft justitie dat door aan de GGD. De GGD geeft aan dat de verdachte een nieuwe VOG moet aanvragen. Op dat moment voldoet de verdachte niet meer aan de eisen van de wet Kinderopvang, namelijk dat hij of zij een geldige VOG moet hebben.

Voor gastouders (en hun volwassen huisgenoten) geldt dat, als zo iets zich voordoet de GGD dit door zal geven aan het gastouderbureau. Het gastouderbureau zal dan met de gastouder in gesprek gaan wat er aan de hand is. De gastouder (of de huisgenoot) moet dan een nieuwe VOG aanvragen.  De gastouder voldoet op dat moment niet meer aan de eisen van de wet Kinderopvang, de bemiddeling zal dan (tijdelijk) worden stopgezet. Dit kan op grond van artikel 8 van de bemiddelingsovereenkomst. Wij zullen de vraagouders dan op de hoogte stellen dat de opvang niet meer aan de eisen voldoet, we zullen niet vertellen waarom. Als de vraagouders daar vragen over hebben verwijzen we door naar de gastouder. Als de gastouder (of huisgenoot) wel weer een nieuwe VOG krijgt kan de opvang weer hervat worden.

Vanaf maart 2018 moeten volwassen die vaker dan een half uur per drie maanden bij de gastouder thuis komen tijdens de opvanguren, ook een VOG hebben. Zij worden ook continu gescreend.  Daarnaast moeten alle mensen die werken met of aanwezig zijn bij kinderen zich registreren in het Personenregister met een geldige VOG.