Klachtenreglement

Gastouderbureau OOK-Thuis  neemt kritiek van klanten en gastouders serieus. Kritische klanten en gastouders bieden ons de kans om onze dienstverlening nog meer te verbeteren. Daarom worden klachten centraal geregistreerd en besproken op managementniveau. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in knelpunten en wensen en om maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. Op deze pagina vindt u informatie over de klachtenprocedure.

Klachtenfunctionaris

Wij gaan ervan uit dat klachten in eerste instantie met de direct betrokkenen besproken zullen worden. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan de klager contact opnemen met de klachtenfunctionaris  van Doomijn, Mevrouw F. Schipper. Zij is te bereiken via  f.schipper@doomijn.nl

Externe klachtencommissie

Uiteraard is ons streven klachten naar tevredenheid af te handelen. Mochten voorgaande stappen nog niet tot een oplossing hebben geleid, dan kunnen zowel de klant als de directeur besluiten de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.  Daarbij geldt de volgende procedure:

Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen

  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie www.klachtenloket-kinderopvang.nl
  4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.klachtenloket-kinderopvang.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Vertrouwensinspecteur

De vertrouwensinspecteur kinderopvang is een overheidsinstantie waar zowel medewerkers in de kinderopvang als ouders terecht kunnen als zij aanwijzingen hebben dat er geweld wordt gebruikt tegen een kind. De vertrouwensinspecteur kinderopvang geeft advies over hoe je aangifte kan doen. Het telefoonnummer van het team van vertrouwensinspecteurs is 0900 -111 31 11 (overdag bereikbaar). De mogelijkheid de vertrouwensinspecteur te bellen, is opgenomen in het protocol dat OOK voor het signaleren van geweld of misbruik heeft.